Autoservei de documents

CSV:

L'Autoservei de documents permet la generació de còpies autèntiques, amb la mateixa validesa i eficàcia que el document original.

A l'obrir un document PDF signat electrònicament, és possible que aparegui un missatge de "validesa desconeguda" de la signatura. Per a que el sistema la reconegui cal seguir les instruccions que s'indiquen en aquest enllaç