Verificació de documents mitjançant Codi Segur de Verificació (CSV)

Aquest servei permet contrastar l'autenticitat de còpies autèntiques en paper de documents administratius electrònics generats per la Universitat Politècnica de Catalunya.

El codi segur de verificació (CSV) és un codi que es troba a cada document i és una referència unívoca que permet accedir al mateix document en format electrònic per verificar-ne l'autenticitat.

En obrir un document PDF signat electrònicament, pot ser que aparegui un missatge de "validesa desconeguda" de la signatura. Per tal que el sistema la reconegui, cal seguir les instruccions que s'indiquen en aquest enllaç.

3.0.5