Data i hora oficials

L'article 12 de la normativa de creació i funcionament de la seu electrònica de la UPC estableix que "la seu electrònica es regirà per la data i hora oficial corresponent a la Comunitat Autònoma de Catalunya, comptarà amb les mesures de seguretat necessàries per tal de garantir la seva integritat i constarà a la seu electrònica."

I d'acord amb l’article 26.1 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, "els registres electrònics es regiran, pel que fa al còmput dels terminis imputables, tant a les persones interessades com a les administracions públiques, per la data i l’hora oficial de la Seu Electrònica d’accés, que haurà de disposar de les mesures de seguretat necessàries per tal de garantir-ne la integritat i haurà de ser visible."

Per últim, a l'article 15.2 del Reial decret 4/2010, de 8 de gener, que regula l'Esquema Nacional de Interoperabilitat a l'àmbit de l'Administració Electrònica, s'estableix que "la sincronització de la data i l'hora es realitzarà amb el Real Instituto y Observatorio de la Armada."

L'hora oficial d'aquesta seu és la següent:

15/07/2020 09:57:25