Dades genèriques de licitació

Tipus de procediment:
Objecte de licitació:
Número d'expedient:
Títol d'expedient:
Lloc de presentació de proposicions:
Data termini de presentació de proposicions:
Hora de termini:
Import de licitació (IVA exclòs):
Observacions:
Avisos:

Plec de clàusules administratives particulars

Persona de contacte:
Telèfon de contacte:
Correu de contacte:

Plec de prescripcions tècniques

Persona de contacte:
Telèfon de contacte:
Correu de contacte:

Obertura sobre B

Data:
Hora:
Ubicació:

Obertura sobre C

Data:
Hora:
Ubicació:

Dades adjudicació i formalització del contracte

Documentació

No hi ha documents associats