Verificador de documents

CSV:

El Verificador de documents permet recuperar un document original, juntament amb la seva signatura, a partir del codi segur de verificació (CSV) corresponent.