Sol·licitud concursos i convocatòries de Personal temporal de recerca

Application to competitions to Personal temporal de recerca

Sol·licitant / Applicant

Les comunicacions de resposta a aquesta sol·licitud es portaran a terme per mitjans electrònics a l'adreça institucional en cas de membres de la UPC i a l'adreça electrònica indicada en aquest formulari per a les persones que no formin part de la comunitat universitària.
Communications in response to this request will be sent by electronic means to the institutional address for UPC members and to the electronic address indicated in this form for those who are not part of the university community.

Convocatòria / Call

Documentació adjunta / Attachments

PDF o Zip. Màxim 30Mb (PDF or Zip. 30Mb maximum)

PDF o Zip. Màxim 30Mb (PDF or Zip. 30Mb maximum)

PDF o Zip. Màxim 30Mb (PDF or Zip. 30Mb maximum)

PDF o Zip. Màxim 30Mb (PDF or Zip. 30Mb maximum)

PDF o Zip. Màxim 30Mb (PDF or Zip. 30Mb maximum)

PDF o Zip. Màxim 30Mb (PDF or Zip. 30Mb maximum)

Avís legal / Legal information

En compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), us informem que les dades recollides en aquest formulari seran tractades tal com es descriu en la segíent . Les dades sol·licitades són necessàries per complir la finalitat esmentada i, per tant, el fet de no obtenir-les impedeix assolir-la.
In compliance with Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and the free movement of such data (RGPD), and the Organic Law 3/2018 of 5 December on the Protection of Personal Data and Guarantee of Digital Rights (LOPDGDD), the data collected in this form will be processed as described in the following . The data requested are necessary in order to fulfil the stated purpose and, therefore, the fact of not obtaining them prevents to achieve it.